We develop FUTURE to the world

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ ธุรกิจ จำกัด

Inter Far East Business Co., Ltd.

เป็นบริษัทฯ ย่อยในเครือริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และปฏิบัติงานเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในการดำเนินงานพัฒนาโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม งานดูแลและบำรุงรักษากังหันลม รวมทั้งงานที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านวิชาการ

Driving Business to the future