ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคมฯ ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สุเมธ สุทธภักติ และคุณธนคิณ ชัยรัตน์ ผู้บริหารบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ ธุรกิจ จำกัด ได้รับเกียรติร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคมในระบบงานภาคนิคมอุตสาหกรรม ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรมวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สุเมธ สุทธภักติ และคุณธนคิณ ชัยรัตน์ ผู้บริหารบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ ธุรกิจ จำกัด ได้รับเกียรติร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคมในระบบงานภาคนิคมอุตสาหกรรม ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม

ตามนโยบายของท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ได้ให้มีนโยบายกับกรมราชทัณฑ์ดำเนินการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในลักษณะนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ และเป็นการฝึกทักษะ พัฒนา/ยกระดับฝีมือแรงงาน ตลอดจนเป็นการสร้างผู้พ้นโทษให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพในอนาคต ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจนนำมาสู่การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพเพื่อคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป